Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις της φιλαναγνωσίας που ανέπτυξαν με τους μαθητές τους και να προάγουν τη συνεργατική μάθηση χρησιμοποιώντας αλλά και εμπλουτίζοντας την ιστοσελίδα του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και κατά την επεξεργασία των αναγνωσμάτων των μαθητών, στο πλαίσιο του προγράμματος της φιλαναγνωσίας, είναι δυνατή η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός από τους ίδιους τους μαθητές των στοιχείων των ειδών λογοτεχνικής παραγωγής και των βιογραφιών των συγγραφέων της βιβλιοθήκης.